TUESDAY, SEPTEMBER 08, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINFORCING THINKING SKILLS IN ASIA 

 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

อำนวยศิลป์ รวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ระหว่าง นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ ผู้สนับสนุนทางวิชาการ กับนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนทางการเงิน และนางดวงสิริ กุโลภาส โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์ขยายเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia)  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, นางภัทรียา เบญจพลชัย และนายจิตติ ทังสุบัตร ร่วมเป็นสักขีพยาน

Amnuay Silpa School Helps Reinforcing Thinking Schools in Asia

On the 5th June 2017, Mr. Teerakiat Jareonsettasin, the Minister of Education was the chair-person at the MOU signing of the ‘Thinking Schools Asia’ project which was held between Ms. Petchuda Kesprayura, CEO of Amnuay Silpa School, and Mr. Chanin Wongkusolkit from Banpoo Company Public Limited, and Mrs. Duangsiri Kulopas from Dusit Wittaya School, Ratchaburi Province. Khunying Kassama Worawan Na Ayudhaya, Mrs. Pattriya Benjapholchai and Mr. Chitti Dangsuputra also participated in this session as honourary witnesses.

O-NET GOLD AWARD  MATTAYOM 3

Kritchai Arunrat, Secretary-General of Private Education Commission congratulates Petchuda Kesprayura, CEO of Amnuay Silpa School as the school received the only Gold medal award  from Mattayom 3 O-NET being presented this year. The award also marks the third year of Top of Thailand examination result under private education. The school received a Silver award from Mattayom 6 O-NET, marking the Top score among medium-size school and a Silver award from Prathom 6.

อำนวยศิลป์ ครองอันดับ 1 ผล O-Net 3 ปีซ้อน

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แสดงความยินดีกับนางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ ในโอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เป็นโรงเรียนเดียวของประเทศ  และเป็นการทำคะแนนสูงสุดของโรงเรียนเอกชนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รวมทั้งรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสูงสุดในกลุ่มโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง และรางวัลเหรียญเงินระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


 CONGRATULATIONS TO THE CEO

ANS CEO, Mrs. Petchuda Kesprayura was awarded the Outstanding ASEAN women Entrepreneurs Award 2016 presented by H.E. Nguyen Thi Doan, Vice State President of Vietnam in Hanoi on 5th March 2016.

This award was in recognition of her
leadership and significant contributions towards advancing women’s entrepreneurship and women’s economic empowerment in Thailand and ASEAN. This award symbolized both achievement and success that such women have attained as the best women
entrepreneurs who support and contribute to Thailand’s economy.

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน โดยมีนางเหวียน ถิ ซวาน รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานมอบรางวัล ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 รางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียนเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้มอบแก่สตรีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่น เป็นผู้ที่อุทิศตนและมีผลงานที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าของประเทศไทย สตรีผู้ประกอบการและแสดงถึงพลังความสามารถของผู้หญิงที่สนับสนุนทางเศรษฐกิจในประเทศไทย


RECORD IGCSE SUCCESS AT ANS

The academic year 2015-2016 saw record results from Year 11 students.

The pass rates (A* to C) was 93%

Additionally, 93% of year 12 students achieved 5 IGCSE passes or more with A* to C. This compares with the England average for schools of about 66%.


ADVANCED THINKING SCHOOL 

In January 2017, Amnuay Silpa School was accredited by Exeter University as an Advanced Thinking School.  ANS is now one of only 11 schools currently awarded with this status and the only school outside of the UK.  This is a remarkable achievement for our school community who have been leading the way in thinking since the programme was initially introduced almost eight years ago.
“The combination of inspirational leadership, the highest expectations and the willingness of all members of the school community to embrace new ideas, has resulted in ANS being a powerful example of cognitive education in action.”  
                   Professor Vivienne Baumfield, Director, Cognitive Education Development Unit, Exeter University.

โรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูง

ในเดือนมกราคม 2560 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองสถานะจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ แห่งสหราชอาณาจักร ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูง โดยปัจจุบันโรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นหนึ่งในโรงเรียนเพียง 11 แห่งที่ได้รับการรับรองสถานะดังกล่าว และโรงเรียนอำนวยศิลป์ยังเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูงเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ภายนอกสหราชอาณาจักร นี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการคิดนับแต่วันแรกที่แนวคิดดังกล่าวได้เริ่มนำมาใช้ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

 

“การผสมผสานภาวะผู้นำที่น่าประทับใจ รวมถึงความคาดหวังและความตั้งใจอย่างแรงกล้าของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนเพื่อนำมาซึ่งแนวคิดใหม่ๆ ทำให้โรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังในการจัดการศึกษาด้านการคิดในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง”

ศาสตราจารย์ วิเวียน บอมฟิลด์


logo90

AMNUAY SILPA IS ONE OF THE ORIGINAL AND BEST PERFORMING BILINGUAL SCHOOLS IN BANGKOK

Our Ninety-year long history includes educating five Prime Ministers of Thailand. We have always been committed to providing the highest standard of holistic bilingual education. We believe this
to be the critical and profound step in preparing children for a successful future as tomorrow’s leaders.


WORLD’S 21st ADVANCED  LEARNED

อำนวยศิลป์ โรงเรียนส่งเสริมการคิดระดับความเชี่ยวชาญขั้นสูงแห่งที่ 21 ของโลก

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดี ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ สหราชอาณาจักร ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดระดับความเชี่ยวชาญขั้นสูง หรือ Advanced Thinking School แห่งที่ 21 ของโลก โดยมีนางภัทรียา เบญจพลชัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย และนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนพงศ์ ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ และ Mr.Joseph Pine ครูใหญ่ ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์

 Mr. Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education congratulated Amnuay Silpa School for achieving accreditation from Exeter University as the 21st Advanced  Thinking School in the world. At the event, Mrs. Pattriya Banjapolchai, Board of Thinking Schools Asia Project, and Mr. Taweesin Shinapattanapong, Representative of ANS Alumni gave congratulation flowers to Mrs. Petchuda Kesprayara, CEO of Amnuay Silpa School and Mr. Joseph Pine, the Principal.

 

MERIT WE HAVE LEARNED

dep_minister

อำนวยศิลป์ รับฟังบรรยายพิเศษ “คุณธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”  แก่ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  โรงเรียนอำนวยศิลป์ เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2560

“Merit We have Learned from King Bhumibol Adulyadej”

On Thursday 5th January 2017, M.L.Panadda Diskul, the Deputy of Education delivered a special speech about “Merit We have Learned from King Bhumibol Adulyadej” to ANS executives, teachers and Year 10-13 students.


  ANS ACHIEVES A GOLD MEDAL

ONET_pic

 

อำนวยศิลป์ ครองอันดับ 1 ผล O-Net 3 ปีซ้อน

โรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นับเป็นการครองตำแหน่งคะแนนสูงสุดอันดับของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ 3 ปีซ้อน  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทำคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง และได้เข้ารับรางวัลจาก นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อเร็วๆนี้

Amnuay Silpa School is the only school to have achieved the Gold-Medal Award for ‘The Best O-net Score in Year 10’ from the Office of Private Education Commission (OPEC) for the academic year of 2016. This is the 3rd consecutive year that the school has achieved the highest O-net score amongst private schools across Thailand. In addition to this, Amnuay Silpa School also received Silver-Medal Awards in Year 7 and Year 13 making our Year 13 O-net scores the top score achievement amongst middle-sized private schools in the academic year of 2016.


 LETTER FROM THE PRIME MINISTER OF THAILAND: GENERAL PRAYUTH CHAN-O-CHATO 

image018


ANS AWARDS FOR OUTSTANDING YOUTH

ONET_awards

นักเรียนอำนวยศิลป์ รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ด.ญ.ศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล, ด.ญ. ตรีนุช เจิ้ง, ด.ช.วิวิศน์ ล้อทองพาณิชย์, ด.ช.สิรยุตม์ เตชะวรบท นักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 และได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ANS Students Achieved National Awards for Outstanding Youth

On Wednesday 11th January 2017, ANS students Sikanaaya Kuntanarumitkul, Trenut Zheng,

Vivid Lorthongpanich,Sirayuth Techavorobot, received the National Awards for Outstanding Youth 2017 from Prime Minister, General Prayuth Chan-o-cha at Santi Maitree Building, Government House on the occasion of National Children’s Day 2017.